Keresés
Jelentkezési lap rajzpályázathoz 2018 október
EFOP-1.3.7-17-2017-00205

EFOP-1.3.7-17-2017-00205

„ Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete és a rimóci Római Katolikus Egyházközség közösségfejlesztő tevékenységének bővítése a társadalmi kohézió erősítése érdekében ” 

Letöltés PDF formátumban

Boldog Karácsonyt!
Európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztési informáci

Tájékoztató a közlekedőképesség-minősítési rendszer felülviz
M3-as metró: várhatóan megállapodás születik a MEOSZ és a Fő
Tájékoztatás a közlekedési kedvezményeket érinto változásokk
Sorstársi rehabilitációs mentor felhívás
Sortársi Rehabilitációs Mentor program Képzési felhívás mell
Pályázati adatlap sorstársi rehabilitációs mentor programra
Rajzpályázatra beérkezett alkotások
Elnyert pályázatok
EFOP Együtt a közösségekért

SZMSZ

A Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesületének Szervezeti Működési Szabályzata

 

Általános Rendelkezések

 • 1. Az egyesület neve: Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete Balassagyarmat
 • 2. Az egyesület székhelye: Balassagyarmat
 • 3. Az egyesület célja:
 • a. Balassagyarmat közigazgatási területén és vonzáskörzetében élő mozgássérültek társadalmi részvételének az elősegítése.
 • b. Az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi – erkölcsi támogatásával a mozgáskorlátozottak szociális rehabilitációs érdekeinek érvényesítése
 • c. A mozgáskorlátozottak helyzetének javítás érdekének védelme és képviseletev
 • 4. Az egyesület Balassagyarmat város közigazgatási területén és vonzáskörzetében fejti ki tevékenységét
 • 5. Az egyesület társadalmi szervezetként működik tevékenységét az anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezett munka, az öntevékenység, az egyéni aktivitás és felelősség jellemzi.
 • 6. Az egyesület kész együttműködni más hasonló, vagy más céllal működő egyesületekkel illetve társadalmi szervezetekkel és magánszemélyekkel amelyek – akik az egyesület céljával egyetértenek és hajlandók annak érdekében tevékenykedni, munkálkodni
 • 7. Az egyesület jogi személyiséggel rendelkezikv
 • Az egyesület céljának elérése érdekében:
  • - Felméri a működési területén élő mozgáskorlátozottak helyzetét
  • - Figyelemmel kíséri és segíti a működési területén élő mozgáskorlátozottak társadalmi életét, rehabilitációját.
  • - Elősegíti a mozgássérültek aktivitásának felkeltését, munkaképességük fejlesztését, munkába állítását, művelődését.
  • - Anyagi támogatást és kedvezményes szolgáltatásokat szervez
  • - Formálja a helyi közvéleményt tagjai társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében
  • - Tájékoztató kiadványokat bocsát ki
  • - Együttműködik a más területen működő mozgáskorlátozottak szervezeteivel
  • - A Mozgáskorlátozottak Egyesülete Országos Szövetségének tagjaként teljesíti kötelezettségeit és él a jogosultságaival.

 

Az egyesületi tagság, a tagok jogai és kötelezettségei

 • 1. Az egyesület tagja lehet:
  • a. Minden olyan mozgássérült személy, akinek mozgáskorlátozottsága az egyenjogú társadalmi részvételét bármilyen módon korlátozza, vagy ezt átlagon felüli erőfeszítés árán, illetve sajátos eszközök felhasználásával teszi lehetővé.
  • b. Jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, jogi személyek, akik tevékenységükkel, anyagi hozzájárulásaikkal segítik az egyesületi célok megvalósítását.
 • 2. Az egyesület tagja saját nevében élvezi az egyesületi előnyöket és teljesíti kötelezettségeit.
 • Kivéve: a teljes cselekvőképességgel nem rendelkező és a jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, akik jogaikat és k9telezettségeiket képviselőjük révén gyakorolják
 • 3. Az egyesületi tagság a tag önkéntes belépése alapján, a belépési nyilatkozat kitöltésével, annak az egyesületi vezetőség által történő elfogadásával jön létre.
 • 4. Az egyesületi tagság megszűnik:
  • a. A tag kilépésével, annak az egyesület vezetőségéhez történő bejelentésével. A tag kilépését indokolni nem köteles. A kilépés időpontja azonos az erre irányuló szándéknak a vezetőséghez történő bejelentése napjával.
  • b. A tag halálával, illetve a jogi személy megszűnésével.
  • c. A tag kizárásával. Az egyesület közgyűlése kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki – néki felróható okból- tagsági viszonyból eredő kötelezettségeit nem teljesíti, közösség ellenes magatartást tanúsít, illetve aki a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítélt.
  • d. A tagsági viszony törlésével. A vezetőség törölheti tagjai sorából azt a tagot, aki a közgyűlés határozata által előírt tagdíjfizetési kötelezettségének önhibájából, - ismételt felhívás után- legalább egy évig nem tesz eleget.
 • 5. A tagok jogai:
  • a. Az egyesület taggyűlésén tanácskozási-, javaslattételi-, észrevételezési-, felszólalási-, szavazati jog illeti meg. Az egyesület bármely szervénél, tisztségviselőjénél észrevételeket, javaslatokat tehet, a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet.
  • b. A természetes tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható. Kivéve: aki nem rendelkezik teljes cselekvőképességgel, büntetett előéletű, illetve összeférhetetlenség áll fenn.
  • c. Az egyesület tagja, bármely egyesületi szerv határozatát, vagy tisztségviselő jogszabályba, illetve, alapszabályba ütköző határozatát, intézkedését, - 30 napon belül- a bíróságnál megtámadhatja. A 30 napos határidő a határozat keltét követő napon kezdőik.
  • d. Amennyiben az egyesület tagja az egyesület taggyűlésén-mozgáskorlátozottsága miatt- nem tud megjelenni, úgy a tárgysorozaton lévő napirendi pontokkal kapcsolatban észrevételeit, javaslatait a vezetőségnek, az ülés időpontjáig- írásban eljuttathatja. Ugyanezen időpontig jogosult más, az ülésen nem szereplő kérdések megtárgyalását is kérni. Ez esetben annak előterjesztéséről, vagy elvetéséről, későbbi ülés elé terjesztéséről a vezetőség dönt.
  • e. Az egyesületi tagok- az egyesületi célok jobb megvalósítása érdekében, az egyesületi vezetés jóváhagyásával- helyi csoportokat hozhatnak létre. Ilyen csoportok létrehozása a legcélszerűbb a vonzáskörzetben illetve azokon a helyeken ahol több mozgáskorlátozott él, s közöttük a kapcsolat jobban megszervezhető.
 • 6. A tagok kötelezettségei
  • a. Az egyesület tagjai kötelesek az alapszabály, a közgyűlés és a vezetőség határozatait, az egyesület szervezeti és működési szabályzatát betartani.
  • b. A lehetőségeik és képességeik szerint kötelesek az egyesület célkitűzésinek megvalósításában, az anyagi eszközök gyarapításában, megvalósításában közreműködni, az egyesület szervezeti életében részt venni.
  • c. A megállapított tagdíjat a tárgyév március 31. napjáig megfizetni.
  • d. Képességeik fejlesztésével, kibontakoztatásával önmaguk társadalmi beilleszkedését előmozdítani.v
 • 7. Tagnyilvántartás.
 • Az egyesületi tagokról olyan naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely a tagokra vonatkozóan minden lényeges személyi adatot tartalmaz. (név, leánykori név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, stb.) A tagnyilvántartás naprakészségét a változások folyamatos átvezetésével kell biztosítani. A tagsági viszony bármely okból történő megszűnése esetén a volt tag lapját a nyilvántartásból ki kell emelni, s elkülönítetten meg kell őrizni.

 

Az egyesület szervei és tisztségviselői

 • 1. Az egyesület szervei:

  Ilyen megbízatásra van lehetőség akkor is, ha ezt a feladatok mennyisége, differenciálódása indokolja. 
  Az ilyen megbízatással rendelkező személyek száma a testületi tagok számának a felét nem haladhatja meg.

  Az esetleges alkalmaztatásról, azok munkabéréről, a tiszteletdíjakról a közgyűlés dönt.

  • a. A közgyűlés, - küldöttközgyűlés és bizottságai.
  • b. A vezetőség.
  • c. Az Ellenőrző Bizottság. (EB)
  • d. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége küldöttgyűlésére delegált küldöttek Tanácskozó Testülete
  • 2. Az egyesület tisztségviselői
   • a. Az Elnök.
   • b. Elnökhelyettes
   • c. Szaktitkárok
   • d. Ellenőrző Bizottság Elnöke és Tagjai
   • e. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége küldöttgyűlésére delegált küldöttek.
  • A III/1-2. résszel kapcsolatos általános szabályok:
   • - A Vezetőség az Ellenőrző Bizottság bármely tagjának kiválása, vagy tartós akadályoztatása esetén a testület a feladatok ellátására alkalmas személyt megbízhat, a következő közgyűlésig terjedő időszakra.
   • - Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők, társadalmi munkások, aktivisták anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.
   • - Az egyesületi tisztségviselők feladatainak ellátása során szükség szerint felmerülő költségek megtérítését kérhetik az egyesülettől, a hatályos pénzügyi szabályok szerint.
   • - Az egyesületi tisztségviselők egymásnak, valamint az egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet dolgozójának nem lehetnek közeli hozzátartozói. (Ptk.685.§.)
   • - Tisztséget csak olyan nagykorú, teljes jogképességgel rendelkező Magyar állampolgár tölthet be, aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
   • - Az egyesület a vezetőség döntése alapján, tisztségviselőit, társadalmi munkásait, aktivistáit, netán alkalmazottait jutalomban részesítheti.

 

A közgyűlés, küldöttközgyűlés

 • 1. Az Alapszabály IV/1/A/1. pontja küldöttgyűlés működését írja elő, mely szerint a küldöttek megbízatása öt évre szól és minden tíz tag képviseletétre kell egy küldöttet választani.
 • 2. A küldöttgyűlés a jogszabályokban, az alapszabályban meghatározott ügyekben döntésre jogosult testület.
  • a. A küldöttgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben jogosult dönteni.
  • b. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
   • i. Az egyesületi alapszabály elfogadása és módosítása
   • ii. Az egyesületi tisztségviselők –elnök, elnökhelyettes, szaktitkárok, Eb elnökének és tagjainak, OSZ képviselő küldöttek – 5 évre történő megválasztása, visszahívása.
   • iii. Az MEOSZ-hez való csatlakozás, illetve abból való kiválás kimondása.
   • iv. A Vezetőség az Ellenőrző Bizottság beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.
   • v. A tagdíj, pártolói tagdíj, jogi tagdíj összegének megállapítása.
   • vi. Döntés mindazon ügyekben amelyeket jogszabály, alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.
 • 3. Az egyesület küldöttgyűlését legalább kétévenként össze kell hívni. Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha:
  • - ezt a vezetőség határozattal elrendeli, ha
  • - az Ellenőrző Bizottság, az Országos Szövetség Ellenőrző Bizottsága, illetve az egyesület törvényességi felügyeletét ellátó szerv elrendeli, kezdeményezi,
  • - a tagság vagy a küldöttek egyharmada, a cél megjelölésével, írásban kéri,
  • - erre a vezetőséget bírósági döntés kötelezi.
 • 4. A küldöttek jogai és kötelességei:
  • - A küldöttek a tagság választott képviselői a küldöttgyűlésben.
 • Jogosultak arra, hogy:
  • - részt vegyenek a küldöttgyűlés munkájában, felvilágosítást kérjenek és szavazzanak a határozati javaslatról,
  • - napirendi javaslatot, indítványt tegyenek, előterjesztést nyújtsanak be a küldöttgyűléshez,
  • - jegyzőkönyvbe vétessék, ha valamely javaslattal nem értenek egyet, ellenvéleményt nyilváníthatnak,
  • - megfelelő tájékoztatást kapjanak az egyesület munkájáról.
 • Kötelesek:
  • - részt venni a küldöttgyűlés munkájában,
  • - a tagoktól kapott megbízatásuknak megfelelő döntések meghozatalát elősegíteni,
  • - a hozott döntésekről és azok indokairól a választóikat tájékoztassák.
 • 5. A küldöttgyűlés összehívásának módja, határozatképesség.
  • - A küldöttgyűlést az egyesületelnöke hívja össze, személyre szóló meghívóval ( a küldöttgyűlés előtt legalább 15 nappal), amelyben közölni kell a napirendi pontokat, - a határozati javaslatokat.
  • - A küldöttgyűlésre meg kell hívni az Országos Szövetség képviselőjét.
  • - A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
 • Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
  • - A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint a fele jelen van.
 • Határozatképtelenség esetén, 15 napon belüli időre új küldöttgyűlést kell összehívni, változatlan napirend mellett. Ez esetben a küldöttgyűlés a megjelnt küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.
  • - A küldöttgyűlésen kétharmados többség szükséges;
  • a. az MEOSZ-hez való csatlakozáshoz, az onnan történő kiváláshoz,
  • b. az alapszabály elfogadásához, módosításához.
  • - Minden küldöttnek csak egy szavazat van.
  • - Szavazni csak személyesen lehet.
 • 6. Küldöttgyűlési jegyzőkönyv és mellékletei: A küldöttgyűlésen jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek a következőket kell tartalmaznia:
  • - a küldöttgyűlés helyét, időpontját és tárgysorozatát,
  • - a megjelent küldöttek számát, a határozatképesség tényét,
  • - a küldöttgyűlés levezető elnökének nevét,
  • - a jegyzőkönyv vezetésével, hitelesítésével a gyűlésen megbízott tagok nevét,
  • - az előterjesztések lényegét, ha azokat előzetesen nem lényeges tartalmát és azokra adott válasz lényegét,
  • - a hozott határozatokat
  • - a választás eredményét.
 • A jegyzőkönyvet annak vezetője, két hitelesítő és a levezető elnök írja alá. A jegyzőkönyv mellékletei:
  • - a meghívó,
  • - az írásba foglalt előterjesztések, beszámolók,
  • - a jelenléti ívek,
  A küldöttgyűlési határozatokról sorszámozott nyilvántartást kell vezetni. A határozatokat ki kell adni:
  • - A vezetőség tagjainak,
  • - A Felügyelő Bizottság Elnökének,
  • - Az OSZF-nek,
  • - a helyi csoportok elnökeinek.
 • 7. A személyi kérdésekben történő döntés előtt a Jelölő Bizottság elnökének és két tagjának a megválasztására a küldöttgyűlés elnöke tesz javaslatot.
 • Javaslattételre azonban a küldöttek bármelyike jogosult. A Jelölő Bizottság a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát az egyesületi tagok véleményének az ismeretében teszi meg.
 • 8. A személyi kérdésekben történő döntés előtt szavazatszedő bizottságot kell választani.
 • A szavazatszedő Bizottság feladata: (Titkos szavazás estén)
  • - A szavazólapok elkészítése.
  • - A szavazás módjának ismertetése.
  • - A szavazás titkosságának biztosítása.
  • - A szavazás eredményének megállapítása.
  • Az erről készült jegyzőkönyv elkészítésére, majd a küldöttgyűlési jegyzőkönyv mellé történő csatolása.
  • - A szavazás eredményének a küldöttgyűlésen történő ismertetése.

 

A vezetőség

Ülésit legalább negyedévenként tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség estén az elnök szavazata dönt. Különvéleményét minden vezetőségi tag bejelentheti. A vezetőségüléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

 • 1. A vezetőség a küldöttgyűlés által öt évre választott – általa visszahívható - elnökből, elnökhelyettesből és öt szaktitkárból áll.
 • 2. A vezetőség az egyesületi törvény, az alapszabály, továbbá, a küldöttgyűlés és a saját maga által hozott határozatok alapján irányítja az egyesület tevékenységét, gazdálkodását, - a Felügyelő Bizottság kivételével – szervezi és biztosítja egyéb testületi szerveinek zavartalan működését.
 • 3. A vezetőség hatáskörébe tartozik:
  • - Az egyesületi munka irányítása.
  • - Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának az elfogadása.
  • - A vezetőségi és más testületekből (kivéve EB) kimaradó személyek megbízatása.
  • - A vezetőség éves munkatervének és az egyesület éves költségvetésének a meghatározása, az éves gazdasági beszámoló elfogadás.
  • - Az OSZ valamely szerve vagy tisztségviselője alapszabályszerű határozatának, állásfoglalásának, felkérésének mérlegelése és végrehajtásának megszervezése.
  • - Az OSZ szervei elé terjesztendő beszámoló, javaslat,- kérelem megtárgyalása, továbbterjesztésre történő elfogadása.
  • - A helyi csoportok, tagozatok, szekciók, munkacsoportok Szervezeti és Működési Szabályzatának szükség szerinti megállapítása.
  • - A küldöttgyűlés elé terjesztendő napirendek,- javasatok,- kérdések megtárgyalása, a küldöttgyűlés határozati végrehajtásának a megszervezése, ellenőrzése, a tisztségviselők beszámoltatása.
  • - Döntés a tagok törléséről.
  • - Döntés a tagdíjfizetés alóli mentességről.
  • - Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
  • - Döntés a tisztségviselő lemondásának az elfogadásáról.
 • 4. A vezetőség munkáját éves munkaterv alapján végzi.
 • A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell:

  A vezetőség üléseit az elnök hívja össze, de azt az ok megjelölésével bármelyik vezetőségi tag kezdeményezheti. A vezetőség a végzett munkájáról köteles a küldöttgyűlésnek – írásban- beszámolnia. A vezetőség üléseit az egyesület elnöke – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – az ülés előtt legalább hét nappal kiadott meghívóval, a napirend közlése mellett hívja össze. Az elnök, illetve elnökhelyettes akadályoztatása esetén ülést – a részükről megbízott- szaktitkárok bármelyike is összehívhatja. A vezetőség biztosítja az Ellenőrző Bizottság zavartalan működésének feltételeit: biztosítja a tagsági jogok és kötelezettségek érvényesülését, a tagsági észrevételeket az egyesület működésében hasznosítja: a tagsági fórumokon részletes tájékoztatást ad a hozott határozatok végrehajtásáról: biztosítja és ellenőrzi a számviteli fegyelem betartását.

  • - az ülés helyét és idejét,
  • - a megtárgyalandó kérdéseket,
  • - a megjelenteket név szerinti megjelöléssel,
  • - a határozatképesség tényének megállapítását,
  • - a hozott határozatokat

 

Az ellenőrző bizottság

 • Az Ellenőrző Bizottság az egyesület választott testületi szerve, amely a küldöttgyűlés által öt évre megválasztott elnökből és két tagból áll, s kizárólagosan a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel, általa visszahívható.
  • - Az egyesületi tagok képviseletében és megbízásából, a jogszabályi keretek között végzi az egyesület egészére kiterjedő folyamatos ellenőrzéseit.
  • - Jogosult közreműködni az egyesület törvényességi felügyeletét gyakorló szerv által végzett vizsgálatokban.
  • - Javaslatokat tesz az egyesületi vezetésnek az egyesület gazdálkodásában észlelt hiányosságok megszüntetésére.
  • - Vizsgálataik, ellenőrzéseik során azonban operatív intézkedéseket nem tehetnek, az egyesület dolgozói, tisztségviselői részére közvetlen utasítást nem adhatnak, észrevételeiket,- javaslataikat a vizsgálata jelentéseikben kötelesek az egyesület vezetésének a tudomására hozni.
 • Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
  • - A küldöttgyűlések és a vezetőség határozatainak érdemi végrehajtásának az ellenőrzése.
  • - Az egyesületi vagyon védelme és gyarapítása
  • - Az egyesület számadásának a vizsgálata
  • - Annak a rendszeres vizsgálata, hogy betartásra kerülnek-e a jogszabályok, az alapszabály, a szervezeti ás működési szabályzat rendelkezései.
 • Az Ellenőrző Bizottság tagjainak jogai:
  • - Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai az egyesület bármely szervének ülésén – tanácskozási joggal – részt vehet.
  • - Vizsgálataik, ellenőrzéseik során az egyesület bármely iratába, számadásába, nyilvántartásába betekinthetnek, a vezetőség tagjaitól felvilágosítást kérhetnek.
  • - Az ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján
   • - felhívhatják a tisztségviselőket a helyes eljárásra,
   • - indítványozhatják a tisztségviselő visszahívását,
   • - rendkívüli küldöttgyűlés összehívását kezdeményezhetik,
   • - hatósági intézkedés megfontolása érdekében megkereshetik az egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget.
   • - Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a küldöttgyűlésnek köteles beszámolni.
   • - Az Országos Szövetség Elnökségének határozata, Ellenőrző Bizottságának indítványa alapján köteles az egyesület valamely szerve vagy tisztségviselője tevékenységét megvizsgálni és a vizsgálat eredményét annak kezdeményezőjével 30 napon belül közölni.

 

Küldöttek tanácskozó testülete

 • 1. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége küldöttgyűlésre delegált küldöttek Tanácskozó Testületet alkotnak.
 • 2. A testület feladata az egyesületi vezetőség a tisztségviselők munkájának a segítése. Javaslatait a vezetőség nem hagyhatja figyelmen kívül.
 • 3. Üléseit az egyesület elnöke legalább évenként egy alkalommal, de szükség szerint hívhatja össze.
 • 4. A vezetőség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

Az egyesület helyi csoprtjai

 • 1. Az egyesületnél jelenleg helyi csoport nem működik.
 • Viszont az egyesület tagjai – az egyesület vezetőségének egyetértésében, különösen a város vonzáskörzetében- helyi csoportokat hozhatnak létre. A helyi csoport feladata: Az adott területen az egyesületi célok megvalósítása, a mozgáskorlátozottak érdekvédelmének hatékonyabbá tétele, az érdekvédelem.
 • 2. A helyi csoportok szervezeti felépítését, annak az egyesületen belüli működését, munkatervét, beszámoltatását a küldöttgyűlés megbízása alapján az egyesület vezetése határozza meg.
 • 3. A helyi csoport vezetését – titkár, helyettesek, tagok – a küldöttgyűlés vagy annak megbízatása alapján az egyesület vezetése határozza, választja meg, 5 éves időtartamra
 • 4. A helyi csoport munkáját a titkár irányítja, aki egyben működési területén képviseli az egyesületet, a részére biztosított anyagi keret tekintetében utalványozási jogot gyakorol, beszámol a küldöttgyűlésnek gazdálkodásáról, az egyesületi gazdasági vezetőjének évenként számot ad gazdasági tevékenységéről.
 • 5. Helyi csoport akkor hozható létre, ha egy településen legalább tíz egyesületi tag él.

 

Az egyesület tisztségviselői

 • 1. Az egyesület elnöke.
  • - Az egyesület elnökét a részközgyűlés, 5 évre választja meg
  • - Az egyesület elnöke a jogszabályokban, az alapszabályban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a küldöttgyűlés, a vezetőség határozatai szerint szervezi és irányítja az egyesület működését, - gazdálkodását és képviseli az egyesületet,
   • i. felelős az egyesület törvényes működéséért,
   • ii. részt vesz az Országos Szövetség „Vezetők Tanácskozó Testületében”,
   • iii. beszámol az egyesület tevékenységéről a küldöttgyűlés és az Országos Szövetség Elnöksége előtt,
   • iv. kapcsolatot tart a vezetőség tagjaival,
   • v. gondoskodik arról, hogy a vezetőség tevékenysége megfeleljen az Országos Szövetség, a küldöttgyűlés és a vezetőség határozatának,
   • vi. kapcsolatot tart az egyesület nevében a politikai,- állami-,- társadalmi,- gazdálkodó szervezetekkel,
   • vii. felhatalmazásokat adhat az egyesület nevében,
   • viii. az egyesület nevében szerződéseket és megállapodásokat köthet, (saját gazdálkodása keretei között)
   • ix. vezeti a testületi üléseket, a közgyűlés elé terjeszti a vezetőség beszámolóit,
   • x. gyakorolja az utalványozási jogkört,
   • xi. gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesületi alkalmazottak tekintetében,
   • xii. eljár minden ügyben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés vagy egyesület más szerve, tisztségviselője hatáskörébe.
   • xiii. képviseli az egyesületet kívülálló szervek előtt.
 • Az egyesület elnöke tevékenységének egyes elemeit esetien, tartósan – a vezetőség egyetértésével- más vezetőségi tagra átruházhatja.
  2. Az egyesület elnökhelyettese.
  • - Az egyesület elnökhelyettese jogosult, de kötelezett is minden feladatok ellátására, amelyek gyakorlására az elnök jogosult illetve kötelezett, ha ebben az elnök akadályoztatva van.
  • - Az egyesület vezetőségének döntése alapján – az elnök jóváhagyása mellett – ideiglenesen, vagy tartósan elláthat minden olyan feladatot, amelynek végrehajtásával a vezetőség megbízza.
 • 3. Az egyesületi szaktitkárok
  • - A szaktitkárok a vezetőség tagjai, választásuk 5 évi időtartamra szól, a küldöttközgyűlésnek és a vezetőségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
 • A küldöttközgyűlés által visszahívhatóak.
  • - A vezetőség döntése szerint önállóan látják el valamely testületi tevékenység irányítását.
  • - Egyes feladatok ellátására munkacsoportokat szervezhetnek és működtethetnek.
 • 4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai. Az Ellenőrző Bizottság elnökének, - tagjainak feladatkörét, jogait és kötelezettségeit a Szervezeti és Működési Szabályzat I/C. pontja részletesen szabályozza. Részletesebb kiemelés – különösen az alapszabályban szabályozottakra is tekintettel – nem szükséges.

 

Záradék

 • IV.
 • Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15.§-a alapján a Nógrád Megyei Bíróság Pk.60.134/1992/4. számú határozatával a Mozgáskorlátozottak Balassagyarmati Egyesülete-t, a társadalmi szervezetek nyilvántartására 3/1993. szám alatt bejegyezte. Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet – a hivatkozott jogszabály 14.§1/1/ bekezdése alapján – az ügyészség látja el.
 • V.
 • Az egyesület gazdálkodása. Az egyesület vagyonának forrásai:
  • a. Az állami költségvetésből (központi, önkormányzati) és más állami forrásból nyújtott támogatás.
  • b. Az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, pártolói tagdíjak és jogi tagdíjak.
  • c. Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezők és magánszemélyek részéről nyújtott támogatások, befizetésének.
  • d. A MEOSZ által visszatérítési kötelezettséggel, vagy anélkül általános egyesületi vagy meghatározott célra nyújtott pénzbeli vagy természetbeni támogatás.
  • e. Különböző pénzalapokból vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás.
  • f. A működés egyéb bevételei
   • 1. Az egyesület vagyonával az alapszabályban VI/2-7. pontjaiban meghatározott módon gazdálkodik.
   • 2. Az egyesület gazdasági vezetőt alkalmazottként, vagy társadalmi munkásként pénzügyi szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztathat.
   • 3. A pénzügyi utalványozásra az elnök, illetve az elnökhelyettes, akadályoztatásuk esetén az egyesület vezetősége részéről megbízott vezetőségi tag jogosult.
   • 4. Az egyesület Ellenőrző Bizottsága kiemelt feladatának tekinti az egyesület pénzügyi ellenőrzését.